Đã hoàn thành

Facial Feature Detections in Images and video using C#

Được trao cho:

skctechno

Hi, I can do this. Select My bid and create the milestones.

$170 USD trong 7 ngày
(33 Đánh Giá)
5.6