GCP Support

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

GCP Support - Cloud Storage

Skills and Experience:

- Strong knowledge and experience with GCP Cloud Storage

- Expertise in setting up connectivity from .net application using c#

- Ability to troubleshoot any issues related to GCP Cloud Storage

Project Requirements:

- Provide support and assistance with setting up connectivity from a .net application using c# to GCP Cloud Storage

- Troubleshoot any issues that may arise during the setup process

- Communicate via chat/messaging for efficient and quick communication

Preferred Method of Communication: Chat/Messaging

Lập trình C# .NET Lập trình C++ Lập trình C Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37504313

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

MartinVolger0601

Nice to meet you! I love to take on new challenges and for me they are opportunities. My objective is to provide 100% efficient service to my client and give the client satisfaction. I always try my best to produce hig Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0