Đã Đóng

Livescribe Paper Project

Develop templates for use with Livescribe pen and paper.

We want to develop preprinted forms for use with the livescribe pen. The paper forms and the pen writing should both upload to the Livescribe desktop.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: livescribe paper forms, livescribe paper templates, livescribe paper project, livescribe, writing pen, pen writing, paper writing, desktop upload, project paper writing, writing project paper, Project templates, project paper, sharp desktop, acca project paper, solidworks project paper, writing flash desktop applications, best economics project paper, financial accounting project paper, desktop project, forms project, project forms, project paper inbound, project paper layout, automatic upload desktop screenshot, upload desktop

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Cornella, Australia

Mã Dự Án: #1057955

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

expertcoder007

Hello, @@@@@@ Please Check PMB for More Details @@@@@@ Thanks and Regards, Expertcoder007!!!

$1000 AUD trong 25 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0