Đã Đóng

Looking for someone who can Teach Azure, C# and Asp.net

* Need Real Time demostration and Pratice Session

*Can share Relevant Docs

*Can have rich expereince of Azure, C# and Asp.net

Kĩ năng: Lập trình C#, ASP.NET, .NET, Azure, Đào tạo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India, India

ID dự án: #32654878

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹33333 cho công việc này

bizmanas

Hi I have 15 years of experience in SQL server Database development, MySQL development, postgress SQL development, Python,C#, power bi. I will be able to help you with the project. Please ping me offline to discuss fur Thêm

₹33333 INR trong 20 ngày
(3 Nhận xét)
2.4