Đã Đóng

C# (12 months of work) JavaScript and [url removed, login to view] for 152 hours

Must show examples of:

C#

[url removed, login to view]

Cool Web Design/ Excellent User Interface

Interesting JavaScript/[url removed, login to view]

Excellent English communication skills required for online video calls

Kỹ năng: Angular.js, ASP.NET, Azure, Bootstrap, Lập trình C#

Xem thêm: convert javascript asp net, chatwebsite javascript asp net

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14783159