Đã Đóng

.net/C# REST API developer

I have a bunch of projects that need some code changes. The code is in C#. Looking for a good developer.

Kĩ năng: Lập trình C#, ASP.NET

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34326583