Đã Đóng

Play SWF file on Windows Form

SWF (Flash) files need to be play on Windows Form using C# programming language.

File should be play/pause/stop smoothly TRANSPARENTLY on any background on Windows Form.

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, Màn hình Windows

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #32692349