Đã Đóng

Tool Bulk Post Fanpage

Lập trình tool cho Facebook có chức năng:

- Bulk Post (bài post ẩn) số lượng lớn (Max 500 post) lên 1 Fanpage cùng 1 lúc. Post bao gồm desciption + hình ảnh

- Data đầu vào sẽ là file excel danh sách gồm desciption + hình ảnh lấy từ 1 folder chung

- Sau khi post xong trả về file excel danh sách ID post ứng tới từng post.

Kĩ năng: Lập trình C#, PHP, Kiến trúc phần mềm, Tiếp thị qua Internet, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) NAM DINH, Vietnam

ID dự án: #21902056

3 freelancer chào giá trung bình$130 cho công việc này

wpdevaliraza

Hi, we have understood your requirement. And, have done this previously with perfection. We have 7+ Years professional development experience. We guarantee you 100% for perfection and on time. Looking forward to discu Thêm

$135 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
4.8
RachitGroup

⭐⭐⭐⭐⭐ Xin chào, tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi có Xếp hạng 5 sao⭐⭐⭐⭐⭐ trong Freelanc Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.6
zeeshan411

Hi, I have read your project description. I am full stack developer having 10 years working experience and I am very confident to build your website in PHP, WordPress, Laravel, Codignator and Reactjs. I am an exp Thêm

$55 USD trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
4.0