Đã Đóng

Xây dựng phần mềm quản lý máy tính trong mạng Lan

Hệ thống sẽ quản lý toàn bộ các PC trong mạng LAN, gồm nhiều VLAN:

- Lấy được thông tin của máy client ( địa chỉ IP, mac, danh sách phần mềm đang cài đặt...)

- Chiếm quyền, điều khiển được các PC client

- Theo dõi trạng thái on/off của các PC đó

Kĩ năng: Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thai Nguyen, Vietnam

ID dự án: #32015611