Đã Đóng

C# windows service - changes to be made

I have a Windows service written in C# that needs some changes to the webserver that it spawns.

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34358752