I would like to hire an Unity 3D Developer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Không di chuyển được nhân vật trong game.

Lập trình C# Phát triển game iOS Development Lua Unity 3D

ID dự án: #15999728

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫516667 cho công việc này

AGameDev

I can help you move the character in your game. Relevant Skills and Experience Bachelors in Game Development. Proposed Milestones ₫600000 VND - Movement

₫600000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0