Đang Thực Hiện

CakePHP script with Paypal error

Được trao cho:

sklab

I have a team of expertise in PHP, Mysql, Ajax, CSS, CMS (Content Management System) using PHP, Photoshop, Html, Mysql and various API integration including Google(Map API), Twitter(Auto Twit API), Payment Gateway(CCAV Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

dracco

see your pm bplease

$50 USD trong 0 ngày
(50 Nhận xét)
5.1