Setting up a home gym

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Setting up a home gym

Budget: Less than $500

Equipment: Strength Training Equipment

Installation assistance required: Yes

Skills and experience:

- Experience in setting up home gyms

- Knowledge of different types of strength training equipment

- Ability to provide guidance on equipment selection and placement

- Familiarity with installation procedures for home gym equipment

Thợ mộc Construction Cài đặt dụng cụ Bracket Installation Lao động phổ thông Người chăm chỉ Cài đặt Local Job Odd Jobs

ID dự án: #37485788

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: San Antonio, United States