ChromeOS App or Extension to configure DNS settings

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a developer who can create an app or extension for ChromeOS that can configure DNS server settings which apply for all the system not only the browser, and also prevent users from change it even when they change WiFi network.

We already have ability to prevent users from install/uninstall a new app or extentions.

If you have a solution for this problem and can create an app or extension that solve it, please submit your proposal.

Chrome OS Google Chrome

ID dự án: #36675254

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$517 cho công việc này

johnmichael2033

I understand that you are looking for someone to create an app or extension for ChromeOS that can configure DNS settings and prevent users from changing them even when they change WiFi network. I am a software develop Thêm

$325 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0