Đã Đóng

Clojure task to be done.

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

ahmsak

Hello Sir, I am a computer science tutor, I teach (among others) Clojure, Scheme, LISP, Haskell, Prolog and Advanced Algorithms. I have done many projects like this, and I'm one of the top Clojure developers, and you Thêm

₹5000 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.8