Đã đóng

Coding for [url removed, login to view], Pine Script coding

Dự án này đã được trao cho smtsbiz với giá ₹277 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need to test a very simple and basic strategy

strategy is for opening buy trades when the Candles closes above 5 EMA buy and exit the trade when candle closes below 5 EMA

For sell trades, open sell trades when candles closes below 5 EMA and exit when it closes above 5 EMA

Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online