Convert Pinescript (used in Tradingview) to Realcode (used in TC2000) -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like a stock trading indicator that I currently use with Tradingview to be coded so that it can be used in TC2000.

Coding Pine Script

ID dự án: #37217669

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

naseeb1995

Hello I am an experienced Crypto and stock market trader with five years of expertise in the field. I possess the necessary skills to contribute to your project, Convert Pinescript (used in Tradingview) to Realcode (u Thêm

$10 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0