Đang Thực Hiện

139933 Online Jobs Web Site

Site Design, programming and complete development of an Online Classified and Jobs website including:

- Posting in multiple segments (i.e. Craigslist)

- Posting/Purchasing for Jobs (e-commerce engine)

- Resume Posting

- Data search capabilities (tagging, retrieving etc.)

- Back end scraping tool set for relevant content

- Assorted widgets

- RSS

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, HTML, MySQL

Xem nhiều hơn: web tool design, website programming jobs, web site development tool, website development jobs online, web search tool, web search jobs online, web programming online jobs, web programming online, web programming jobs, web posting jobs, web jobs online, web jobs development, web development online jobs, web development jobs online, web design resume, web design and development jobs, web back end development, tool design web, tagging jobs, site scraping online, site for online jobs, search online jobs, Search for online jobs, Search for jobs, scraping web content

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Scottsdale,

ID dự án: #1886108