Đã hoàn thành

118941 [url removed, login to view] fixes

I need a programmer to change a current limited download trial version of an exe. to a 15 day and 30 day full trial download version and locate some needed components to the exe.

Thank you

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, Delphi, MySQL, An ninh Web

Xem thêm: cold fusion programmer, exe, cold needed, change exe, fixes net, exe net, application download, download application, application version, exe change, exe exe, net application needed, fusion programmer, application exe, change application, fusion net, fusion trial, exe programmer, net fusion

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1865110

Đã trao cho:

softale

Hello. Here's my bid.

$10 USD trong 2 ngày
(64 Đánh Giá)
5.9