Đang Thực Hiện

4831 CFM EXPERT NEEDED ASAP

I have a CFM site setup to use a database, I want to try to connect the same site to another remote database.. this should be an easy task for any .CFM expert

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, SQL

Xem nhiều hơn: cold needed, sql connect remote database, expert database setup, asap database, task asap, expert sql, cold fusion expert, cold fusion sql, database expert needed

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1755701