Đang Thực Hiện

Collect database of contacts

Collect database of email contacts from original BNI file

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: email contacts, collect, collect email contacts, database contacts, collect database, acces database exe file, find database bak file, database xml file, extract database xml file, php mysql contacts database

Về Bên Thuê:
( 173 nhận xét ) Tarzana, United States

Mã Dự Án: #4549001

Đã trao cho:

seaanddream

Hired by the Employer

$200 USD trong 15 ngày
(25 Đánh Giá)
4.6