Looking for a Manchester or nearby based mid age male model

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a Manchester or nearby based mid age male model for a present on livestreaming, holding boards or showing products. The age range that I am looking for is 35-50. This activity will be for livestreaming on 25th and 26th October in Manchester and the model will be needed for 6-8 hours per day. However, I am open to extending the hours depending on the result. Even you are not having the skills required, but we can still consider you.

Truyền thông Quảng bá truyền thông Content Creation Content Development Content Marketing Content Strategy Soạn thảo nội dung Customer Experience Chăm sóc khách hàng Hỗ trợ khách hàng Mô hình thời trang Lao động phổ thông Office nói chung Nhân sự Local Job Odd Jobs Quản lí dự án Social Media Management Travel Ready Voice Acting Voice Artist Voice Over Voice Talent

ID dự án: #37251030

Về dự án

3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Manchester, United Kingdom