Đã Đóng

One Legged Soldier

Statue is unstable due to concrete cracks on the leg. Internal iron rebar (I presume) is the primary supporting structure now. Obviously the leg concrete need repair.

Kĩ năng: Đổ bê tông, Kĩ thuật cấu trúc, Artist & Repertoire Administration, Xây dựng, Kiến trúc xây dựng, Building Certification, Building Consulting, Building Design, Building Engineering, Người chăm chỉ, Odd Jobs

Địa điểm: Woodbridge, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Arlington, United States

ID dự án: #34766232