Need content writer to write product Title & Descriptions for Listing

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I am looking for a content writer who can create product titles and descriptions for my Home Goods listing. The ideal candidate should have experience writing for Home Goods products. The titles and descriptions should be moderately long and include specific keywords that I will provide. The writer should be able to conduct keyword research if necessary. The content should be engaging, informative, and persuasive.

Soạn thảo nội dung Viết quảng cáo Article Writing Ghostwriting Mô tả sản phẩm

ID dự án: #36724838

Về dự án

65 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở