Digital Marketing Freelancer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1. Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu:

+ Đội tuổi: Trên 18 tuổi

+ Sinh viên năm 01 - năm 03: 19 tuổi - 22 tuổi

+ Thời gian chạy chiến dịch: Tháng 10/2023.

+ Khu vực: Đà Nẵng và lân cận.

2. Xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch Digital Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng: Google, Facebook, Tiktok

3. Lập kế hoạch, triển khai và liên tục theo dõi mức độ hiệu quả của Digital Marketing trên các nền tảng trên

4. Báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch: CPC, CPL, CTA.

Conversion Rate Optimization Digital Marketing Leads

ID dự án: #37214730

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình$45 cho công việc này

ClimaxSEO

Hi there! My name is Yasin and I'm a digital marketing freelancer with extensive expertise in SEO, SMO, Google Ad and WordPress website speed optimization. I understand that you're looking for someone to help you analy Thêm

$50 USD trong 31 ngày
(13 Nhận xét)
4.5
A1Ranking

Hello there, I am here to introduce myself as a seasoned and consistent freelancer specializing in providing top-notch SEO, SMO, Digital Marketing, Speed Optimization, Google AdWords, Facebook Ads, Content Writing and Thêm

$45 USD trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
3.2
SEoWorld468

SEO stands for search engine optimization, which helps your page rank higher on Google and other search engines for relevant, targeted queries - and therefore, to attract more user clicks, as they tend to click on the Thêm

$75 USD trong 30 ngày
(18 Nhận xét)
3.1
ravichouksey29

In response to your requirement for Digital Marketing, I am pleased to introduce myself with the experience of 5+ years in Digital Marketing with a strong basket of portfolio, All my past recruiters were extremely sati Thêm

$25 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
1.1
jairites45200

Analyzing and Optimizing Your Website for Search Success Hey There, Greeting of the Day, I am New at freelancer but I  have 5+years Experience  As a SEO Manager   As I had gone through the project Description and Under Thêm

$80 USD trong 31 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sunilsartaj9

Hi I am Sunil. I have read your job description. I am fully able to manage your social media accounts. I have 8+ years of experience as a Social Media Manager & Marketing. I will Handle Your Social Media Accounts and Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NishatSSS

I am a digital marketer,,email,collect,email blasting,,,Facebook page setup,,Youtube channel setup,,Instragram,,Twitter can do all social media work,,Doctor engineer and make email signature for high professional peopl Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0