Đang Thực Hiện

models, fashion, xxx

need broad minded good structured models for online video services.

bid with samples, photos and videos. don bid if u have no samples.

Kỹ năng: Blog, Viết sách, Viết quảng cáo, eBooks, Ghostwriting

Xem thêm: online services blog, copywriting photos online, blog online fashion, online fashion, fashion models video, video broad, online copywriting services, fashion photos, fashion videos, models videos, models fashion video, fashion models videos

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Noakhali, Bangladesh

Mã Dự Án: #1741473

Đã trao cho:

vsvasharma

ready to start work with u...

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

srkpvn

hi i ll do as soon as our work

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0