Đã Đóng

Marathi to English dictionary typing

This is a very simple work. I need an excel sheet to be filled with 3 columns. 1st column will be having a marathi word,2nd column will be having same marathi word spelled in english and 3rd column will be having english word for marathi word in 1st column. Data to be filled is from a book. Will provide more details after initial round of discussion.

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: marathi english dictionary, marathi english typing, marathi english, marathi dictionary typing, english marathi dictionary excel, marathi typing english dictionary, dictionary marathi english, marathi english dictionary excel, typing marathi english, excel book marathi, marathi english dictionary typing, marathi word dictionary excel, english marathi dictionary, english marathi dictionary typing, english copywriting book, typing dictionary marathi, marathi typing dictionary, marathi excel data, marathi english typing dictionary, marathi word data, marathi english dictionary book, simple marathi english dictionary, excel dictionary, typing work word english, marathi

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #1688970

4 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

Shirleey

kindly email

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Sniegis

Hi, If You provide more details, I will do job as fast as I can.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
habex123

looking forward for your project

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Kostya19

Hey. Check PM.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0