Đang Thực Hiện

Private for sumain - writing#2

Private for sumain - writing#2 - writing Freelancer makes me add 100 characters into freelancer.

This is for 20 articles of 300 words each.

Kỹ năng: Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Xem thêm: writing characters, private writing, articles writing freelancer, private 100, freelancer characters, articles words freelancer, freelancer private, french articles words, rewriting articles words, software rewrites articles words, software summarizes articles words, articles words, rewrite articles words

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) aleandria, United States

Mã Dự Án: #1703193

Đã trao cho:

sumain

As Discussed

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

sasabima

I will do my best for you.

$50 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0