Đã Đóng

legal advise and logo , web promotion( urgent )

1) we need legal advise and business plan , marketing research for our online business

2) logo trame mark needed

3) web promotion

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Pháp lý, Thiết kế logo

Xem thêm: we logo, web mark, online web research, online web business, online legal marketing, logo mark, legal research online, legal advice online, advice online business, online legal research, online business promotion, web copywriting, web c, research web, marketing legal, mark, logo online, logo need urgent, logo c, legal, legal research, legal marketing, business web, advise, business plan logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ny, United States

Mã Dự Án: #21888