Đã hoàn thành

BMR Writer -17 (bruno21st)

50 BMR posts.

As discussed.

Thanks

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting, Đọc bông

Xem thêm: bruno, bmr 250, 100 articles bmr writer, bmr bmr writer, article writer bmr, bmr posts, mskmirza, bmr writer, bmr, term article writer, Writer spanish

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1387962

Đã trao cho:

bruno21st

Thank you for the invitation! This bid is for 50 posts. Regards!

$30 USD trong 5 ngày
(60 Đánh Giá)
5.7