Đã hoàn thành

Transcribe a 20 min mp3 interview

Được trao cho:

CarolMcKenzie

Hi, I'm an experienced transcriptionist with transcription software and the next hour free to do your project. Carol

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
2.9