Đã Hủy

Copywriting Backgammon

we are looking for a writer to write 70,000 words on backgammon.

uniqe writing originaly by him.

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: write backgammon, writing copywriting, 000 words, words copywriting, copywriting words, copywriting writing

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ramat-Gan, Israel

Mã Dự Án: #35210