Đang Thực Hiện

bisecting k-mean clustering algorithm in C++

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

nodinh325

Hi, I am professional in bisecting k-mean clustering algorithm. I can help you with high quality. Pls, ping me to discuss about the project more. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.1