Đang Thực Hiện

build a high perfomace c++ proxy program

Job Description:

create a (socket) c++ proxy program to handle a relatively large amount of clients

Kĩ năng: Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Socket IO, Web Hosting

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Yaba, Nigeria

ID dự án: #35441597