Đã Đóng

Bài Tập Hệ điều hành Vẽ sơ đồ Gantt và tính thời gian chờ trung bình

Đang cần gấp, ai giải nhanh , tui chuyển tiền ngay, 200k, cần gấp tối nay

Cho 6 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5, P6 với thời gian vào Ready List, thời gian cần CPU và độ ưu tiên tương tứng như bảng sau:

Process Arrival Burst Priority

P1 0 20 20

P2 25 25 30

P3 20 25 20

P4 35 15 35

P5 10 35 10

P6 15 50 15

Vẽ sơ đồ Gantt và tính thời gian chờ trung bình, thời gian đáp ứng trung bình và thời gian lưu lại trong hệ thống (turnaround time) trung bình cho các giải thuật:

a. FCFS

b. SJF

c. Priority - Pre

d. RR với quantum time = 10

Kĩ năng: Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hcm, Vietnam

ID dự án: #25259677