Đã Đóng

Help setting up an LLVM Obfuscator for Visual Studio x86 .DLL

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Devrits

Hi Hiring Manager I am Software Consultant, C/C++, Python, C#, Linux, CMake, ROS Developer More than 3 years of experience with C/C++ and Linux. Well versed with Python, C#, ROS, and XML. Hands-on experience with rob Thêm

$250 AUD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
5.4