Đã Đóng

NINJA SCRIPT

Hello ,

i'm looking to get help with implementing an ATM strategy into script strategy.

very simple stuff for a programmer, or for a person who has NT trading experience.

will really appreciate your time and experience.

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: script programming, get help programming, trading script, nt, programming trading, simple trading script, strategy programmer, simple strategy, simple atm, script trading, demit177, trading programming, ninja script programmer, script person, ninja programmer, programmer trading software, news trading exact time, programmer java part time, ninja strategy, atm programming, programmer paano part time, programming ninja, person script, programming script, programmer needed part time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1075862

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

pkfaizu

hi .. plz chk pmb... thanks

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0