Đã Đóng

thiết kế và xây dựng phần mềm hiển thị file .hex, được format theo dạng intel hex filei