Đang Thực Hiện

148929 Convert Jpeg To XHTML/CSS

I have another simple jpeg of a website that needs to be converted to HTML and CSS.

The code has already been started and is around about 75% complete.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem thêm: convert jpeg css, jpeg xhtml, css website code, html jpeg, convert html jpeg, convert code css, convert jpeg html css, html simple css, simple complete css, css converted, css website html convert, website jpeg, simple jpeg, html xhtml css, jpeg html css, converted xhtml, convert css xhtml, convert xhtml html, html convert css, jpeg code, simple xhtml, convert website xhtml, code xhtml, convert website css xhtml, html convert css code

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Truro, United Kingdom

Mã Dự Án: #1895108

Đã trao cho:

rortelli

Please check PMB

$10 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0