Đang Thực Hiện

158560 Convert jpg to joomla template

I have a site design in jpg, and I need it converted in a template for joomla. I need it completely in CSS. Easy design, please see attached file.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: jpg to, jpg c, convert jpg joomla template, site convert template joomla, file convert jpg, css jpg, jpg file, convert css jpg, file joomla template, convert jpg joomla, joomla template file, convert jpg file, css convert joomla, convert design joomla site, jpg convert, jpg, joomla easy css, joomla css template convert, css jpg design, convert jpg template joomla, convert joomla template css, convert joomla css, attached file joomla, joomla i, joomla jpg

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Santo Domingo, Dominican Republic

Mã Dự Án: #1904748

Đã trao cho:

smartlancer

See PMB for details.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0