Đang Thực Hiện

153545 Convert PSD files into XHTML

Convert our PSD files, and create some dialogue boxes when necessary, into XTHML files.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem thêm: convert psd files, southkennedy, psd files css, xthml, dialogue, convert psd files xhtml, css xthml, psd xthml, convert psd files css, xhtml psd files, create psd files, create css psd, convert xhtml, convert psd xhtml css, convert psd xhtml, convert psd css, psd files

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1899728

Đã trao cho:

vinodtank

[url removed, login to view] (MCSD .NET) - plz see PMB

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0