Đang Thực Hiện

148712 Css Fix

I have 2 pages that need fixin.

One I need text left and photo right

The next I need a ox moved to the right.

Pretty easy

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: OX, fixin, css fix, css right left, fix text, pretty photo, css photo, fix right css, css fix right, fix css pages, photo fix, fix photo

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1894891