Đã hoàn thành

143961 HTML to CSS

Take one page of HTML and turn it into CSS. I will pay $25 to the first person who can get this done.

Here it is.

[url removed, login to view]

I will supply all images upon request.

J

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: html to css, html turn css, request html, turn css html, css person, turn css, page turn css, css page turn, html request, html person

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Appleton,

ID dự án: #1890137

Được trao cho:

ijeweb

I'll do it immediately for [url removed, login to view]

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0