Đã hoàn thành

153284 xhtml/css coding

I have 1 PSD file.

I need it to be coded into xHTML/CSS.

Tableless and using DIVs. No tables!

Must validate and no errors.

Code must be clean.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem thêm: css errors, css divs, css tableless code, tables tableless, tableless validate, psd css tables, xhtml psd file, coding psd file, tables divs, psd xhtml tableless, tables xhtml css, tableless css psd , tableless coding, psd tableless css, css tableless tables, clean errors css, xhtml css psd file, psd tableless xhtml, clean xhtml, code xhtml, psd xhtml css, css tables, xhtml coding, css coding, xhtml css psd

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899467

Đã trao cho:

duwasl

ready to start. see pmb

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0