Đã hoàn thành

128377 xhtml/css

I am working on a xhtml/css template and it looks great in IE but can't seem to get it right for FireFox. The files are attached.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem thêm: css working firefox, template xhtml css, css template xhtml, xhtml css template, xhtml css

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Billings, United States

Mã Dự Án: #1874545

Đã trao cho:

coldman333

I was finith this in my local

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0