CSS/JS Expert

Đã Hủy Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a CSS/JS expert.

You should create an animation same as the gif image I attached. I will give you the pistol png file.

My budget is $10.

If you can do this, please contact me.

CSS JavaScript HTML5 jQuery / Prototype HTML

ID dự án: #37482043

Về dự án

26 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở