Đã hoàn thành

simple php/java page to display value of MYSql

User will select from a drop down. (value from mysql db.)

remaining fields from that record in db will be displayed on screen.

Some basic formating

thats it.

Kỹ năng: CSS

Xem thêm: Value, css formating, screen record php, simple css drop, mysql php java, java simple mysql, java screen php, record java screen, java screen record, record screen java, record java, java record, simple java page, simple php display, simple php css, php display page mysql, java record screen, php display css mysql, drop select php page, select php drop, select drop php, simple mysql php drop, mysql php drop select, java display page, php simple page

Về Bên Thuê:
( 125 nhận xét ) Central square, United States

Mã Dự Án: #3394810

Đã trao cho:

bestwaytechvw

See private message.

$29.75 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

infodreamz

See private message.

$59.5 USD trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
6.3
vektormedia2

See private message.

$68 USD trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
4.7
HarshikaGraphics

See private message.

$84.15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bananadevteam

See private message.

$84.15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0