Đã Hủy

Custom Audio Player for PHP Website

Hi, I am wondering if you can build a simple custom audio player for a php website? I can provide more details if you think you can do this. Best regards, Alan.

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: best php website, alan, custom audio, audio player php website, php audio, simple php player, audio player website, simple custom website, simple audio player, place bid details provide, php build custom wiki, php build custom admin, php audio player, details provide place bid, custom php website, custom audio player, build php website, php website simple, custom website player, simple audio, simple website player, simple player, simple player website, player custom, simple php website

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Blackrock, Ireland

Mã Dự Án: #1603386

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

DevExpert

Hired by the Employer

$75 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
5.6