Đã Trao

.NET Job by vishvch

I NEED A Software Which Can Fetch Real time data and 1 MIN and 5 MIN BACKFILL from Yahoo Finance,ODIN,and any other available data sources and able to feed it in to Amibroker,Metastock

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: project finance, odin data, metastock, data yahoo finance, custom data feed, amibroker metastock, metastock yahoo data feed, real time feed, backfill data, odin metastock software, amibroker feed yahoo, odin amibroker data feed, feed project, metastock feed, yahoo amibroker data, yahoo finance data amibroker, data feed metastock, yahoo data feed amibroker, odin feed, yahoo finance amibroker, odin amibroker data, data amibroker yahoo finance, metastock yahoo data, yahoo feed amibroker, custom feed amibroker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1738632

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹30000 cho công việc này

deepakmalik557

Hired by the Employer

₹30000 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0