Đã Trao

Custom Project Jul 5 2012 17:25:05

I am looking for someone who can teach me Matlab, C++ programming and Algorthm online. My log in name is my skype name. Thank you

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C++, Matlab and Mathematica

Xem thêm: teach programming online, matlab online programming, algorthm, matlab online, matlab skype, teach skype, teach log, skype log online, online skype log, project matlab, teach online skype, project sell buy online, become online telemarketer skype, skype log, magic online log file, project maker games online, online log chart generator, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) eastleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1739243

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

SWpassion

Hired by the Employer

$1000 USD trong 90 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0